กฎระเบียบของรถกะบะรับจ้างในการบรรทุกสิ่งของ

รถกระบะรับจ้าง

เนื่องจากการรับบริการ รถกระบะรับจ้าง นั้น เป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และขนสินค้าได้หลากหลายประเภท การรับจ้างขนสินค้าโดยรถกระบะจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนักเรียนนักศึกษา ย้ายหอพัก ย้ายบ้าน หรือขนย้ายข้าวของจิปาถะทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด แต่ในทั้งนี้ทังนั้น การขนส่งสินค้าต่างๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังทั้งในด้านผู้ขับขี่และด้านการบรรทุกสิ่งของที่ต้องไม่ไปเกะกะหรือเป็นอ้นตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย เพราะเนื่องจากว่า ของบางประเภทนั้นเป็นอันตรายหรือมีการขนบรรทุกในลักษณะที่ไม่ดี ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

ความรู้เกี่ยวกับ รถกะบะรับจ้างว่าข้อจำกัดในการบรรทุกสิ่งของด้วยรถกระบะรับจ้าง ว่าสิ่งไหนบรรทุกได้ สิ่งไหนไม่ควรบรรทุกและผิดกฎหมาย…

กฎระเบียบของรถรับจ้างการบรรทุกสิ่งของตามที่กฎหมายระบุไว้

  • ห้ามบรรทุกบรรทุกท้ายยาวเกิน ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท  เนื่องจากว่าการบรรทุกสิ่งของที่ยาวเกินจนออกมานอกตัวรถ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่บนท้องถนนได้ ทางกฎหมายจึงได้มีการกำหนดข้อห้ามในการบรรทุกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 มาตรา 5 และมาตรา 18 ระบุไว้ว่า รถบรรทุกสิ่งของจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ นั่นคือ ด้านหน้าจะต้องไม่ยื่นเกินหม้อหรือกันชน ส่วนด้านหลังยื่นได้ไม่เกิน 2.50 เมตร หากเป็นรถพ่วงด้านหลังต้องยื่นไม่เกิน 2.50 เมตร สำหรับ ความกว้าง บรรทุกได้ไม่เกินความกว้างของรถ ความสูง กรณีที่รถมีความกว้างเกิน 2.30 เมตร บรรทุกสิ่งของสูงไม่เกิน 3.80 เมตร หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 1,000 บาท หากบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ในเวลากลางวันจะต้องติดธงสีแดงเรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุก หากเป็นเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ก็ต้องติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนได้ในระยะ 150 ม. หากคนขับไม่ทำก็มีสิทธิ์ถูกจับปรับ 1 พันบาทได้เช่นกันเพราะถือว่าทำผิดกฎหมาย  นอกจากนี้ต้องมีการจัดให้มีการป้องกันของที่ขนย้าย  ไม่ให้ตกหล่น หรือรั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือ ปลิวไปจากรถ จนก่อให้เกิดความเสียหายได้
  • การเปิดกระบะท้ายขนของให้ไม่ผิดกฎหมาย หากเปิดกระบะท้ายขนของแล้วต้องติดธงแดงอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดกฏหมาย จึงจะถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่บางทีอาจจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตำรวจในแต่ละพื้นที่ หากเป็นไปได้ไม่บรรทุกแบบเปิดกระบะท้ายดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย
  • สามารถบรรทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากแค่ไหนถึงไม่ผิดกฎหมาย การบรรทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เป็นต้ร สามารถบรรทุกได้แต่ไม่เกินข้อกฎหมายตามพ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 ในมาตราที่ 14 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้ทําการขนสุราตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขนสุรา จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือกรณีขนสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงาน ศุลกากร หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทําการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนด้วย”นอกจากนี้ตามมาตราที่ 15 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดทําการขนสุราที่ทําในราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ลิตรแต่ไม่ถึง 10 ลิตรเข้าใน หรือออกนอกเขตท้องที่ที่กําหนดในกฎกระทรวงจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต โดยใช้บังคับกรณีผู้โดยสารทําการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับส่งคนโดยสารเป็นปกติผ่านเขตท้องที่ที่กําหนดนั้น หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทําการขนได้โดยไม่ต้อง มีใบอนุญาตขนสุรา” สรุปแล้วคือเราไม่สามารถขนเหล้าเบียร์ขึ้นรถไว้เกิน 10 ลิตร ถ้าจะขนสุราในปริมาณ 10 ลิตร หรือเกินกว่านั้น จะต้องมีใบอนุญาตขนสุราจากเจ้าพนักงานก่อน
  • การดัดแปลงต่อเติมเพิ่มตะแกรงเหล็กในรถกระบะรับจ้างผิดกฎหมายหรือไม่ ? ในส่วนของข้อนี้ก็มีข้อกฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12ประกอบการมาตรา 60 ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ฐานแก้ไขดัดแปลงรถ หากเจ้าของรถดัดแปลงตัวรถกระบะ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากรายการที่จดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น ติดตะแกรงเหล็กเสริมรั้วกระบะข้าง ติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคา แบบนี้ต้องนำเข้าตรวจสภาพ แล้วแจ้งแก้ไข ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนก่อนนำรถไปใช้งานเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีความแข็งแรงปลอดภัยหรือไม่ เพราะการแก้ไขดัดแปลงอาจทำให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ แล้วจะต้องไม่เป็นการติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณมากขึ้น แต่ถ้าเจ้าของรถรายใดทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้โดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียน ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

เมื่อรู้แล้ว รถกระบะรับจ้าง ทั้งหลายก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อห้ามในการบรรทุกสิ่งของเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ร่วมกันบนท้องถนนและเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปได้อย่างถูกกฎหมาย ขับขี่รถกระบะรับจ้างได้อย่างปลอดภัย

ท่านใดกำลังมองหารถรับจ้างขนของ สำนักงานที่มีคุณภาพ มีรถขนของให้บริการทุกประเภทขนส่งทุกชนิดทั่วประเทศ???

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียดได้ที่ ??

เบอร์ 061-1501500 คุณภัทร์ ??  หรือ  LINE ID : pat.1500

เบอร์ 062-4976747 คุณป๊อป ??  หรือ  LINE ID : pop6747

รถกระบะรับจ้าง